EXPO 2017

Padiglione Kazakistan

KAZAKISTAN

Panel System ha partecipato all’allestimento scenografico del padiglione per l’EXPO 2017 di Astana, in Kazakistan.